Algemene voorwaarden

  1. Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de Website van F.C. Magazine of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze Website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden F.C. Magazine. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website van F.C. Magazine niet te bezoeken.

 

  1. Wijziging Website en voorwaarden

F.C. Magazine behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden F.C. Magazine op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

 

  1. Doel Website

F.C. Magazine beoogt met deze Website informatie te verstrekken, terwijl tevens derden producten en diensten aanbieden via de Website van F.C. Magazine. Op de bestelling van producten en diensten zijn de voorwaarden van de leveranciers van toepassing. F.C. Magazine streeft naar juiste informatievoorziening via de Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat of up-to-date is.

 

  1. Garantie

Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

 

  1. Aansprakelijkheid

F.C. Magazine sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de Website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze Website.

 

  1. Intellectuele eigendom

Op de Website van F.C. Magazine rust auteursrecht is juridisch eigendom van F.C. Magazine, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. F.C. Magazine behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van F.C. Magazine, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

 

  1. Reikwijdte gebruiksrecht

F.C. Magazine verleent u als Website-bezoeker het recht om de informatie - in welke vorm dan ook - van deze Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het u verboden om data mining-, robot-, "spider"- , "scraper"-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te toepassen op de Website van F.C. Magazine teneinde Web-pagina's te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze Website worden ontsloten. Bovendien is het u verboden in grote mate (massaal) bestanden van de Website te downloaden dan wel de Website - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze Website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren, en links van en naar deze website te plaatsen.

 

  1. Hyperlinks

De Website van F.C. Magazine kan door middel van een hyperlink naar andere Websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. F.C. Magazine is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat F.C. Magazine gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

 

  1. Privacy

F.C. Magazine verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

 

  1. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Den Haag.

 

10.1 Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.

 

10.2Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.

 

10.3. Bovengenoemde bepalingen van Artikel 10.2 blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

31-05-2022